online web builder

Guldborg Sund

Rettelse af søkort og dybder i sejlrenden syd for Frederik IX's Bro


folketidende.dk 30. juni:
Styrelse undskylder for fejl på søkort

Baggrund: Efter mange års usikkerhed om sejlrenden syd for Frederik IX’s Bro har Søfartsstyrelsen  26. juni, udsendt Geodatastyrelsens søkortrettelse for et udsnit af sejlrenden mellem Strandby og Hasselø. Med denne rettelse er hele sejlrenden syd for Frederik IX’s Bro afmærket med mindst 2,1 meter vand.

Rettelsen er sket på foranledning af SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune, som i november 2019 anmodede Geodatastyrelsen om en forklaring på, at søkortet i 2016 blev rettet med en afbrudt sejlende og en sten midt i renden. Siden har SIG anmodet om aktindsigt, og senest har Geodatastyrelsen beklaget og undskyldt den mangelfulde kommunikation om afmærkning af sejlrenden.

Geodatastyrelsen har sendt SIG en udtømmende forklaring på omstændighederne omkring afmærkning af den sydlige sejlrende, og har inviteret SIG til møde om sagen med Søfartsstyrelsen, Kystdirektoratet og Geodatastyrelsen sidst på sommeren. SIG vil snarest informere tyske sejlere om rettelsen.

I 2014 var det omsider lykkedes at få uddybet og afmærket den sydlige rende i overensstemmelse med standarden for særlige gennemsejlingsfarvande. Men i december 2016 udsendte Geodatastyrelsen en søkortrettelse, som siden har plaget sejlere og sejlklubber med angivelsen af en sten tæt på sejlrenden på 1,3 meter vand mellem Strandby og Hasselø.

Mobirise

Søkortrettelse 26. juni 2020

Som det ses, er 2 meter linien atter ubrudt mellem Strandby og Hasselø.

Mobirise

Søkortrettelse fra december 2016.

Her er sejlrenden afbrudt, og en sten spærrer gennemsejlingen.

Dialog med Geodatastyrelsen

"Vi foretager gerne disse undersøgelser"


SiG's henvendelse til Geodatastyrelsen 10. november 2019:
På digitale søkort - for eksempel "Krak til søs" - over Guldborg Sund angives lave dybder (1,3 m) vest for Hasselø, WGS84 54.44.40.6N - 11.52.15.4E.
Lokale sejlere oplyser, at der er mindst 2,1 meter vand i hele sejlrenden syd for Frederik IX's Bro i Nykøbing F. Søgræs kan påvirke ekkoloddet.
I kort 163 fra 2014 svarer kortet over det sydlige løb til sejlernes erfaringer og målinger.
Hvad er årsagen til, at søkortet er ændret siden 2014?
Udskift af artikel i Lolland-Falsters Folketidende 13. oktober 2014 samt scannet udsnit af søkort 163 fra 2014 vedhæftes.

Geodatastyrelsens svar, 28. november 2019:
For at Søkortkontoret i Geodatastyrelsen kan give dig et fyldestgørende svar, må vi først foretage en grundig undersøgelse af tidligere sager og søopmålinger. Det er muligvis også nødvendigt, at vi kontakter de øvrige maritime myndigheder (Søfartsstyrelsen og Kystdirektoratet) for at høre til deres erindringer om hændelsesforløbet tilbage i 2014.
Vi foretager gerne disse undersøgelser, men vi håber på din forståelse af, at det kan tage lidt tid, før du modtager et fyldestgørende svar.

Geodatastyrelsen i telefonen 16. juni 2020:

Jes Carstens, funktionsleder i Geodatastyrelsen oplyste følgende i dag vedrørende SIGs henvendelse om fejl i elektroniske søkortet over Guldborg Sunds sydlige del.

At der har været arbejdet på sagen siden 1999, efter en række henvendelser gennem årene.

Jes Carstens ville på styrelsens vegne give en stor undskyldning for en alt for dårlig kommunikation og tilføjede, at man fra styrelsens “lagde sig fladt ned” i forhold til dårlig behandling af os interessenter og sagen som helhed.

Derfor vil vi i SIG blive inviteret til et informationsmøde i Korsør snarest muligt.

På dette møde vil repræsentanter fra
Geodatastyrelsen.
Søfartsstyrelsen.
Kystinspektoratet.
være tilstede og give information samt være klar til spørgsmål fra os.

Status i sagen aktuelt:

Den seneste opmåling i januar 2020 og tidligere opmålinger er gennemgået. Her viser det sig, at der er et behov for:

Søkortrettelse.
Nye placeringer af mærkerne.

Den sten, som ligger “midt i renden” er der stadig, men afmærkningen er rettet i forhold til stenen, og den ligger nu “på den rigtige side” af afmærkningen.

I sejlklubberne ser vi frem til en søkortrettelse og et nyt søkort, som ifølge Jes Carstens vil komme i løbet af sensommeren i år. Dette for at man kan leve op til de forpligtelser man har i forhold til Guldborg Sund som nationalt gennemsejlingsfarvand.

Koordinator Per Thomsen.Søopmåling

Forsvarets opmålingsfartøj observeret syd for Frederik IX's Bro


Koordinator i SIG, Per Thomsen fik 21. januar underretning om tilstedeværelsen af Søværnets "Beam" opmålingsfartøj i området mellem Strandby og Hasselø. Fartøjet blev sporet på en marine-tjeneste, som tydeligt viser skibets bevægelser frem til klokken 16.05, da skærmbilledet blev taget.


Billedet til venstre viser Søværnets illustration af søopmålingsfartøjet. Til højre ses opmålingsfartøjets aktivitet i Guldborg Sund 21. januar 2020.
22. januar er opmålingerne fortsat - også længere syd på mod Marrebæk Skov.
Havnefoged Gerhard Kähler, Gedser, oplyser at opmålingerne er foretaget af Kystdirektoratet.

 Spørgsmål og svar om søopmålingen


Folketingsmedlem René Christensen har - på foranledning af koordinator Per Thomsen - stillet spørgsmål om uddybningsfartøjet:

Spørgsmål 304
Kan ministeren i forbindelse med Kystdirektoratets opmålingsfartøj ”Beam” ultimo januar 2020 har foretaget en ny opmåling af farvandet syd for Frederik den 9.s bro i Guldborgsund oplyse, om opmålingens resultat, om eventuelle ændringer i forhold til nuværende søkort, hvornår de nye opmålingers resultater og ændringer vil blive implementeret i kommende søkort, og hvilke ændringer der eventuelt vil ske i forhold til den nuværende opmærkning af sejlrenden syd for oven nævnte bro?


Klima- Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensens svar:
Dette spørgsmål går på tværs af ressort mellem Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet samt Erhvervsministeriet. Kystdirektoratet har forpligtigelsen til at vedligeholde vanddybden på 2,1 meter i Guldborgsund, hvilket er baggrunden for, at BEAM den 21. januar 2020 foretog opmålingen. På grund af ålegræs var det ikke muligt at gennemføre målingen med tilfredsstillende resultat. Normalt betyder Kystdirektoratets opmålinger ikke ændringer til dybderne i søkortene, da der er tale om sejlløb, som skal holde en aftalt minimumsdybde. Denne minimumsdybde er afspejlet i søkortene. Via Efterretninger for Søfarende (EfS) kan der blive udsendt en såkaldt midlertidig (T) meddelelse om mindre dybder, såfremt opmålingen viser disse. Meddelelsen vil da gælde indtil Kystdirektoratet har foretaget en oprensning. Geodatastyrelsen foretager fra gang til gang en konkret vurdering af, om en (T) meddelelse giver anledning til ajourføringer i søkortene, herunder i publikationen Søkortrettelser. Søfartsstyrelsen varetager afmærkningen af de danske farvande, herunder ved sejlrenden syd for Frederik den 9’s bro. Det gør de løbende på baggrund af en vurdering af besejlingsforholdene i området.
På nuværende tidspunkt foreligger der ikke oplysninger, som fordrer en justering af afmærkningen. Hvis Kystdirektoratets opmålinger i området, når de er afsluttede, viser et behov herfor, vil afmærkningen blive justeret. Med venlig hilsen , Dan Jørgensen. 

Web: Palle Tørnqvist

System: Mobirise,
Adobe Dreamweaver CC 2020

Kontakt

Email: sig@guldborgland.net                  

SIG

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune